Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2014

sleeplessdiary
6592 37de
sleeplessdiary
0111 0259
Reposted fromLittleJack LittleJack viaczarnycukier czarnycukier
sleeplessdiary
3628 c8fd
Reposted fromnazarena nazarena viaczarnycukier czarnycukier
sleeplessdiary

Wreck This Journal
 Eunice at Artimess || Wreck This Journal

sleeplessdiary
2626 9e7b 500
Reposted from1911 1911 viakapitandziwny kapitandziwny
8180 0664 500
6090 fdfa
Reposted fromindie indie viablueberrynights blueberrynights
sleeplessdiary
Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
— Albert Einstein
Reposted fromaccidientte accidientte viaWascon Wascon
sleeplessdiary
1073 c66d 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaCrazyAnt CrazyAnt
sleeplessdiary
Lepiej być skrzypieniem podłogi niż przeraźliwie przeźroczystą doskonałością.
— Zbigniew Herbert
Reposted frominpassing inpassing viaCrazyAnt CrazyAnt
sleeplessdiary
Tylko trzy rodzaje ludzi, powiedzą ci prawdę: dzieci, osoby pijane, i każdy, kto jest na ciebie wkurzony, powie ci prawdę o Tobie.
Reposted frompassionative passionative viaCrazyAnt CrazyAnt
sleeplessdiary
3857 0a4b
Reposted fromwecouldbeclose wecouldbeclose viaszyy szyy
sleeplessdiary
7549 e9ec
sleeplessdiary
Play fullscreen
Tysiąc wypitych razem kaw
głupi myślałem, że cię znam
Reposted frominvidiam invidiam viablueberrynights blueberrynights
sleeplessdiary
3164 deea
Reposted fromunr-eal unr-eal viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
sleeplessdiary
9531 6154 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
sleeplessdiary
Umierać – to nic; straszne jest nie żyć .
— V. Hugo: "Nędznicy"
Reposted frompiksele piksele viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl